Byrokracia pred a po pôrode

Na toto som sa veru veľmi netešila a tvalo mi riadne dlho, kým som na všetko prišla, preto sa možno aj niektorým z vás hodia tieto informácie spísané v jednom článku. Vzhľadom na to, že som pracovala celý čas v zahraničí, to bolo ešte komplikovanješie. Ale za normálnych okolností by to malo byť nasledovne.


Pred pôrodom je nutné vybaviť:


1. Uznanie otcovstva, ktoré potrebujete k pôrodu


Pokiaľ s partnerom nie ste zosobášení, nezabudnite na úradné doloženie otcovstva. Teda v prípade že chcete, aby v rodnom liste dieťaťa bolo uvedené meno otca. Pre doklad o určenie otcovstva choďte na matriku miesta trvalého bydliska matky. Nutná je účasť oboch rodičov spolu. Predložiť musíte tehotenský preukaz, občiansky preukaz matky i otca, rodný list matky i otca nenarodeného dieťaťa. Obaja rodičia dostanú po jednom originále, jeden ostáva uložený na matrike.


2. Vybavenie pediatra pre dieťa


Vyberiete si pediatra, ktorému dôverujete. Približne mesiac pred pôrodom zatelefonujete do ambulancie a zistíte či naberajú nových pacientov. Už vtedy musíte mať ujasnené to, či budete dieťa dávať očkovať. Ak nie, musíte si nájsť pediatra, ktorý je s tým v poriadku, čo môže byť trošku problém. Vo väčšine prípadov vám povedia aby ste sa po pôrode s malým prišli ukázať hneď, ako vás pustia z pôrodnice. Je dobré si tesne pred tým zavolať a dohodnúť presný čas.


3. Materská dovolenka


Materskú dostáva matka len vtedy, ak je v posledných dvoch rokoch 270 dní nemocensky poistená. Súčasne musí byť aj poistená v čase uplatnenia si nároku, prípadne musí byť v ochrannej lehote. Materská je vyplácaná 28 týždňov.


Ak ste zamestnaná, žiadosť o materské posunie do Sociálnej poisťovne váš zamestnávateľ.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba,  odnesiete ju do pobočky Sociálnej poisťovne podľa vášho trvalého bydliska.


Zdravotnej poisťovni sa začiatok materskej dovolenky nenahlasuje. Urobí to za vás Sociálna poisťovňa.

Ak ste živnostníčka, počas trvania materskej dovolenky zdravotné poistenie neplatíte.


Do troch mesiacov po pôrode musíte oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne rodné číslo svojho dieťaťa. Fotokópiu jeho rodného listu môžete doručiť osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá materské vypláca, zaslať poštou alebo e-mailom. Inak vám môže poisťovňa vyplácanie dávky pozastaviť.


Sociálna poisťovňa nevypláca materské automaticky, musíte si oň požiadať. Tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vystaví lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, a to spravidla v 32. týždni tehotenstva. Uvedie v ňom aj dátum očakávaného dňa pôrodu.


V prípade, že si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení (napríklad má dve zamestnania, alebo je zamestnaná a zároveň SZČO), lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.


Kedy začať ?


Najmenej 1 mesiac pred odchodom na materskú dovolenku (v prípade muža rodičovskú dovolenku) a rodičovskú dovolenku oznámi žena/muž zamestnávateľovi písomne predpokladaný deň nástupu aj predpokladaný deň prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Podávať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa osobne v pobočke Sociálnej poisťovne pred ukončením materskej dovolenky už nemusíte, Sociálna poisťovňa si to po novom odkomunikuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácia o tom, že vám vzniklo dôchodkové poistenie vám príde domov.


Po pôrode sa rieši:


1. Vybavenie rodného listu


Vybavenie rodného listu je pomerne jednoduchá záležitosť. Všetko záčína už v pôrodnici, kedy po narodení dieťatka pošlú z pôrodnice všetky potrebné údaje na matriku v danom meste. Vyzdvihnúť si ho môžete napríklad pri ceste z pôrodnice (ak rodíte v inom meste, než je vaše bydlisko) alebo do týždňa hocikedy. Rodný list vydajú len osobne jednému z rodičov. Nie je možné doložiť žiadne splnomocnenie na prevzatie treťou osobou.


2. Zdravotné poistenie


Štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie v prípade, že fyzická osoba:

 1. poberá materské,

 2. poberá rodičovský príspevok alebo rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená,

 3. sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov.

Za zamestnanca je povinný zmenu platiteľa poistného, ktorým je štát, oznamovať zamestnávateľ- tak pri nástupe alebo skončení materskej dovolenky.


Dieťa je dňom narodenia automaticky poistené v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistená matka. Do 8 dní je nutné vykonať registráciu na okresnej pobočke danej poisťovne. K registrácii potrebujete rodný list dieťaťa.


3. Rodičovský príspevok


Výška rodičovského príspevku je 270 eur alebo 370 eur (ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte) mesačne.


O rodičovský príspevok si môžete zažiadať elektronicky alebo písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta vášho trvalého pobytu. K žiadosti pripojte potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku a kópiu rodného listu dieťaťa.


Matka, ktorá nemá nárok na peňažnú pomoc v materstve, žiada ihneď po pôrode o rodičovský príspevok.

 • Zájdite na Sociálnu poisťovňu (po ukončení materskej dovolenky) pre potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku.

 • Podajte elektronickú alebo písomnú (na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) žiadosť o vyplácanie rodičovského príspevku. K žiadosti pripojte:

           - potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku,            - kópiu rodného listu dieťaťa.

 • Prechod oznámte aj na zdravotnej poisťovni – pripravte si potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (ÚPSVAR) a rozhodnutie o ukončení poberania materského (Sociálna poisťovňa), ktoré si preskenujte a zaneste na pobočku osobne, pošlite poštou alebo elektronicky.

4. Príspevok pri narodení dieťaťa


Tlačivo vám automaticky vydá matrika pri preberaní rodného listu. Súčasťou bude potvrdenie, že sa dieťa dožilo 28 dní, ktoré vám orazítkuje pediater a taktiež potvrdenie od gynekológa, že ste chodili na prehliadky od 4. mesiaca.


Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

 • narodenie dieťaťa,

 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti ,

 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa ,

 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starosltivosť rodičov ,

 • sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.

 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa

 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa), alebo

 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa)

Posledný bod je veľmi dôležitý v prípade, že by sa vám v pôrodnici nepáčilo a chceli by ste podpísať revers. V takomto prípade by zanikol nárok na príspevok.


Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,

 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.


Pravidlá vyplácania príspevku: 

 • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala  žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,

 • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.

 • nevypláca sa do cudziny.

Ku všetkým týmto tlačivám budete podpisovať ešte čestné vyhlásenia a vyhlásenie o bydlisku.


Dúfam, že vám tento prehľad pomohl ujasniť si čo a kedy treba urobiť a želám vám vybavovanie bez komplikácií. U mňa to bolo a aj je všetko oveľa komplikovanješie, keďže som žila a pracovala na striedačku v zahraničí. A teda aj dva mesiace po pôrode stále neviem, či sa nejakých peňazí z jedného alebo druhého štátu dočkám ...